Home
Küpsised ja privaatsuspoliitika

Küpsised ja privaatsuspoliitika

Üldised Teenusetingimused

 

1. SISSEJUHATUS

Käesolevad Üldised Teenusetingimused sisaldavad teavet eeskirjade kohta, mis käsitlevad Groupe SEB äriühingute pakutavate veebisaitide ja rakenduste kasutamist, sealhulgas eeskirju teie isikuandmete töötlemise kohta.


Groupe SEB tähendab kõiki äriühinguid, mida omab otse või kaudselt Groupe SEB Polska Sp. z o.o., registreeritud aadress: Gdański Business Center Building D, ul. Inflancka 4C, 00-189, Varssavi, Poola, Poola äriregistrikood (KRS) 0000103545.

 

Täpsed Groupe SEB ettevõtted, mis vastutavad veebisaidi eest, mida te kasutate, on esitatud asjaomasel veebisaidil avaldatud Õiguslikus Teates.


Groupe SEB äriühingutele kuuluvad mitmed kaubamärgid, sealhulgas eelkõige: TEFAL (või T-FAL olenevalt riigist), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Lisateavet Groupe SEB ja selle kaubamärkide kohta saab veebilehelt www.groupeseb.com.


Käesolevatele Üldistele Teenusetingimustele võidakse lisada asjaomase Veebisaidi suhtes kohaldatavad eritingimused.

 

2. MÕISTED

Millele järgmised terminid viitavad?

 

Tagasiside
Teie arvamus meie toodete kohta, samuti seonduvad fotod ja videod, mille te postitate Veebisaidile ja mis on kõigile kasutajatele nähtavad.


Kasutustingimused
Käesolevad Üldised Teenusetingimused, mis reguleerivad Veebisaidi kasutamist.


Tingimused
Veebisaidil saadaval olevate kaupade ja teenuste üldised müügitingimused.


Kommentaar(id)
Sõnumid, tekstid, videod ja fotod, mille te postitate Veebisaidile (välja arvatud Arvustused) ja mis on nähtavad kõigile kasutajatele.


Sisu
Audio- ja videofailid, samuti fotod, tekstid, teave, andmebaasid, kaubamärgi kontseptsioonid, logod, tehnilised ja graafilised lahendused, välimus, ülesehitus ja muud omadused, mis on intellektuaalomandi seadusega või muu kehtiva või tulevase seadusega kaitstud või mitte ning mille me postitame veebisaidil või teeme teile veebisaidi kaudu kättesaadavaks.


Küpsised
Tekstifailid, mis võimaldavad teid kui klienti tuvastada ja salvestada teavet teie eelistuste kohta (nt keele valik) ja teavet teie külastuste kohta Veebisaidil (sealhulgas klikivooandmeid). See termin hõlmab nii küpsised kui ka muud jälgimistehnoloogiat.


Andmed
Isikuandmed, mida kogume Veebisaidi kaudu, st teave, mis teid otseselt või kaudselt tuvastab


Kaubamärk (kaubamärgid)
Kaubamärgid, logod ja muud nimed, mis kuuluvad Groupe SEB äriühingutele.


Meie (eri vormides)
Groupe SEB äriühing või äriühingud, mis on märgitud Veebisaidil avaldatud Õiguslikus Teates.


Teenus(ed)
Kõik (koos või eraldi) seotud teenused ja funktsioonid, mida me pakume Veebisaidil tasu eest või tasuta.


Veebisait
Käesolev veebisait (vastavalt).


Teie
Iga füüsiline või juriidiline isik, kes külastab või vaatab Veebisaiti isiklikul või tööalasel eesmärgil.

 

3. VEEBISAIDI PAKUTAVAD VÕIMALUSED

Kasutustingimuste aktsepteerimine ja muutmine

Kui kasutate Veebisaiti, siis nõustute käesolevate Kasutustingimustega ja muude allpool esitatud sätetega, mis kehtivad kuupäeval, mil te Veebisaiti kasutate.


Kui te ei nõustu mõne Kasutustingimuses esitatud kohustuse või sättega, palume teil Veebisaiti mitte kasutada. Me jätame endale õiguse Veebisaiti ja Kasutustingimusi tervenisti või osaliselt igal ajal muuta.


Meie Veebisaidi kaudu kättesaadavad teenused on mõeldud kasutamiseks isikute poolt, kes on 18aastased või vanemad. Me ei kogu ega kasuta alaealiste saadetud andmeid.


Kuidas saab Veebisaiti kasutada?

Me anname teile mitteeksklusiivse, mittevõõrandatava ja mitteüleantava õiguse kasutada Veebisaidi sisu üksnes Veebisaidi kasutamiseks vastavalt Kasutustingimustele.


Käesolevaga nõustute järgima Kasutustingimusi ja kohaldatavat õigust.

 

Eelkõige kohustute:

 • kasutama Veebisaiti heas usus ja sihtotstarbeliselt;
 • mitte kopeerima, taasesitama, turustama, litsentsi alusel jagama, jaotama, loovutama, muutma, kohandama või tõlkima kogu või osa Veebisaiti, samuti mitte looma selle alusel tuletatud teoseid, seda mitte pöördkompileerima või pöördkonstrueerima, mitte rikkuma selle terviklikkust ega üritama eraldada lähtekoodi;
 • mitte mööda hiilima turvaomadustest või Veebisaidil esitatud Sisu kasutamise eeskirjadest või neid mitte deaktiveerima;
 • mitte kasutama viiruseid, roboteid, tarkvara või allprogramme, et häirida Veebisaidi toimimist või Veebisaidi kasutamist teiste isikute poolt;
 • mitte avaldama ega postitama Veebisaiti kasutades vale või eksitavat teavet;
 • mitte esinema ühegi teise inimesena;
 • mitte koguma teavet teistelt kasutajatelt eesmärgiga saata neile kaubanduslikke pakkumusi või sarnast teavet ja postitada neile postinimekirjadesse.

Mis puutub Kommentaaride ja Arvamuste loomisse ja avaldamisse, siis olete kohustatud:

 • alati austama teisi kasutajaid;
 • mitte avaldama Kommentaare või Arvamusi, mis rikuvad meie või kolmandate isikute õigusi, sealhulgas eelkõige intellektuaalomandi õigusi;
 • mitte avaldama Kommentaare või Arvamusi, mida võidakse muu hulgas käsitada kuriteole õhutavana või kuriteo toimepanemisena, sellise sisu levitamisena, mis on vägivaldne, solvav, kahjustav, laimav, rassistlik või revisionistlik, samuti sellise sisu levitamisena, mis toetab sõjakuritegusid, on seotud ebaseaduslike kaupade või teenuste müügiga, toetab terrorismi, õhutab mõrvale või enesetapule, pornograafilist või pedofiiliaga seotud sisu või sisu, mis rikub mis tahes viisil mõne riigi või territooriumi turvalisust või terviklikkust;
 • mitte kasutama Veebisaiti oma veebisaidi või rakenduse edendamiseks, samuti soovimatu kaubandusteabe (nii-öelda spämm) andmiseks.

4. KES ON VEEBISAIDIL POSTITATUD SISU OMANIK?

Sisu

Meie õigused

Veebisaidi sisu ja sellega seotud õigused on Groupe SEB omand. Eespool nimetatu hõlmab muu hulgas kaubamärke, disaini, välimust, ülesehitust, kontseptsioone, tehnilisi ja graafilisi lahendusi, andmebaase, tarkvara ja selle lähtekoode, samuti ülalnimetatud elementide vastastikust asetust ja korraldust – mis moodustavad Veebisaidi ja Teenused või on aluseks Veebisaidile ja Teenustele või mis edastatakse Veebisaidi ja Teenuste kaudu või tehakse Veebisaidi ja Teenuste kaudu kättesaadavaks.


Kogu või osa Veebisaidi või Sisu taasesitamine, kohandamine, muutmine, avaldamine, edastamine, vale esitamine, muule saidile lisamine, kaubanduslik kasutamine või kasutamine mis tahes viisil ja mis tahes andmekandjal on keelatud ning võib olla karistatav Eesti seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktide alusel.

 

Kommentaarid ja arvamused

Teie õigused

Teie Kommentaarid ja Arvamused on alati teie omand.


Kinnitate käesolevaga, et teil on kõik õigused oma Kommentaaride ja Arvamuste suhtes ning eelkõige, et need Kommentaarid ja Arvamused ei riku kolmandate isikute õigusi.


Teavitame teid käesolevaga, et teie Kommentaarid ja Arvamused lisatakse meie hallatavasse Veebisaidi andmebaasi.


Meie õigused

Käesolevaga annate meile järgmised mitteeksklusiivsed autoriõigused oma Kommentaaride ja Arvamuste suhtes:

 • õigus taasesitada, muuta, kohandada, esitada ja tõlkida kõiki või osasid Kommentaare ja Arvamusi mis tahes olemasoleval või tulevasel andmekandjal, eelkõige serverites ja kõvaketastel, mis tahes vormingus ja kasutades mis tahes protsesse või tehnoloogiaid, mis on praegu teadaolevad või teadmata, mis tahes teabevahendite kaudu, eelkõige interneti teel, sealhulgas kolmandate isikute veebisaitide kaudu, sisevõrgus, väljatrükkide või muude trükitud andmekandjate vormis;
 • õigus anda all-litsents õigustele, mis on antud ülalnimetatud litsentsi alusel, kas tasu eest või tasuta, mis tahes kolmandale isikule meie äranägemisel seoses ülalnimetatud toimingutega.

Eespool nimetatud õigused antakse meile kõigil kaubanduslikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel kogu kohaldatava autoriõiguse seaduse kehtivuse ajaks alates tänasest kogu maailmas.


Näiteks võidakse meie Veebisaidil postitatud Kommentaare ja Arvamusi koos teie pseudonüümiga taasesitada kolmandate isikute veebisaitidel meie toodete müügiedenduse eesmärgil.

 

5. VASTUTUS

Kes vastutab teistele veebisaitidele viivate linkide eest?

Veebisait võib võimaldada juurdepääsu teistele veebisaitidele või rakendustele hüperlinkide kaudu. Kuna need saidid ja rakendused on väljaspool meie kontrolli, siis ei ole meil mõju nende sisu üle.


Seoses ülaltooduga ei vastuta me ühelgi juhul järgmise eest:

 • kolmandate isikute rakendustes või veebisaitidel kättesaadav Sisu ja teenused või
 • andmete kogumine või edastamine, küpsiste installimine või muud protsessid, millel on sama eesmärk ja mis tehakse meie veebisaitidel ja eespool osutatud rakendustes, või
 • andmete, riistvara ja tarkvara turvalisuse või terviklikkusega seotud probleemid, mis teil võivad tekkida, ning tagajärjed ja võimalikud kaotsiminekud, mis tulenevad ülalnimetatud kolmandate isikute saitide või rakenduste kasutamisest.

Kui te kasutate kolmandate isikute rakendusi või veebisaite, võivad selle kasutamise suhtes kehtida lisatingimused, mis on väljaspool meie kontrolli. Seepärast toimub nende kasutamine teie oma vastutusel.


Kes vastutab veebisaidile juurdepääsu eest?

Me ei saa garanteerida, et Veebisaidil ei esine ühtegi anomaaliat, programmiviga või häiringut või et need anomaaliad, programmivead või häiringud saab kõrvaldada. Samuti ei saa me garanteerida, et Veebisait toimib ilma tõrgeteta või ühildub kõigi seadmetega. 


Veebisait toimib internetis, mis on väljaspool meie kontrolli. Me ei vastuta Veebisaidi mittekättesaadavuse eest ega ühegi probleemi eest teenuste või sisu allalaadimisel või neile juurdepääsul.


Teenus võib olla mittekättesaadav, kui te teete hooldust, uuendusi ja muudatusi. Me ei vastuta ühelgi juhul teenusele juurdepääsu katkestuste eest, mis on tingitud tervenisti või osaliselt teenuse hooldamisest, uuendustest või muudatustest.


Me jätame endale õiguse muuta, peatada, lõpetada või mitte jätkata juurdepääsu kogu või osale Veebisaidile, sealhulgas Sisule või Teenustele, ilma ette teatamata ja nagu seadusega nõutav. Seoses eeltooduga ei vastuta me ühelgi viisil veebisaidi mittekättesaadavuse eest. Lisaks jätame endale õiguse ajutiselt või alaliselt katkestada juurdepääs veebisaidile, eelkõige veebisaidiga seotud tegevuse mittejätkamise korral või kollektiivse pankrotimenetluse korral.


Kui meid peetakse vastutavaks kahjude eest, mida ei ole käesolevates Kasutustingimustes nimetatud, siis piirdub meie vastutus üksnes teatavate ja tegelikult ilmnenud otseste kahjudega ning me ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu või kaudse või järgneva kahju eest.

 

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Teie andmete kaitsmine on meile oluline ja sel põhjusel oleme koostanud käesoleva Privaatsuspoliitika, et selgitada kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja hoidmist. Seepärast palume teil tutvuda hoolikalt järgmiste põhimõtetega ja võtta küsimuste korral ühendust meie Andmekaitseametnikuga aadressil privacy@mail.wmf.com.ee.

See, kuidas teie andmeid töödeldakse, võib varieeruda, olenevalt eesmärkidest, milleks andmeid kogutakse. Teie kasutatava Veebisaidiga seotud vastutava andmetöötleja andmed on esitatud Õiguslikus Teates.  

 

Milliseid andmeid me töötleme? 

Kogume meie Veebisaidil tellimuste esitamisel eri liiki teavet seoses järgmiste elementidega:  

Andmetüüp   Joonismärk 
Tuvastusandmed (nt perekonnanimi, eesnimi, sünniaeg ja/või isikukood, aadress, e-posti aadress, eelistatav kontakti võtmise viis)
Teave teie leibkonna kohta (nt laste arv, perekonnaseis) 
Sisselogimisandmed, küpsised, tehnilised andmed 
Anonüümistatud andmed 

 

Kas need andmed on kohustuslikud? 

Võite kasutada Veebisaiti ennast identifitseerimata või meile andmeid saatmata. Siiski võivad olla mõned teenused või funktsioonid kättesaadavad üksnes registreeritud kasutajatele juhul, kui kasutajakonto funktsioon on Veebisaidil võimaldatud. Lisaks sellele on mõned andmed kohustuslikud, et täita õiguslikke või lepingulisi nõudeid. Töötleme teie andmeid alati vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. 

 

Töötlemise alused  Vastav joonismärk 
Nõustute vabatahtlikult oma andmete töötlemisega 
Peame töötlema teie andmeid, et täita oma lepingust tulenevaid kohustusi 
Seadus nõuab, et koguksime neid andmeid 
Töötleme teie andmeid oma õigustatud huvides, et jätkuvalt täiustada oma teenuseid 

Kohustuslike andmete juurde on nende kogumisel tehtud märge, et need on kohustuslikud; muud andmed on vabatahtlikud.  

Kui te ei täida kohustuslikke andmeid, siis ei ole võimalik: 

 • pääseda ligi kõigile või osadele Veebisaidi teenustele; 
 • saada meie pakutavaid tooteid või teenuseid. 

 

Miks me teie andmeid kogume? 

 

Eesmärgid Kogutavad andmed Töötlemise alused
Luua kasutajakonto ja sisselogimisandmed (juhul kui need funktsioonid on veebisaidil võimaldatud).
Kasutada teavet teie harjumuste, tavade ja käitumise kohta, et saata teile isikustatud teavet ja pakkumusi, järgides teie asjaomaseid valikuid.  
Anda teavet või pakkuda teenust, mis on teie asukohas asjakohane.  
Vastata otsingutele ja teabepäringutele toodete ja teenuste kohta, mida me müüme. 
Hallata kõiki teie tellimusi, mis on esitatud Veebisaidil, ning eelkõige lähetada ja jälgida tellitud tooteid, printida arveid ja käsitleda kaebusi. 
Pakkuda teile Veebisaidil isikustatud sisu ja pakkumusi, millest te olete tõenäoliselt huvitatud, lähtudes installitud küpsistest. Te saate iga küpsise installimist igal ajal hallata, klõpsates lingile veebisaidi igal lehel. 
Lasta teil osaleda vabatahtlikult küsimustikes, uuringutes või testides, mis on seotud meie toodete ja teenustega. 
Lasta teil osaleda vabatahtlikult mängudes või viktoriinides või saada hüvitis- ja sponsorlustaotlusi veebisaidil. 
Mõista meie Veebisaidi kasutamist ja täiustada selle toimimist, kasutades küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid. Lisateabe saamiseks vaadake punkti, mis käsitleb Küpsiseid. 

Teha turu-uuringuid ja analüüsida trende, et täiustada oma tooteid ja teenuseid. Meie kogutavad andmed ei ole vormingus, mis võimaldab meil teid isiklikult tuvastada. Seda teavet töödeldakse koondkujul, mis tähendab, et me ei saa kasutajaid isiklikult tuvastada, ning võidakse kombineerida teiste koondandmetega, mis on seotud teiste kasutajatega, ja andmetega, mida koguvad teised ettevõtted meie kontsernis. 

Hallata teie liitumist postiloendiga (uudiskiri). 
Võimaldada teil jagada meie Veebisaidilt teavet e-posti teel või sotsiaalvõrgustikes. Sotsiaalvõrgustikes jagamise funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake punkti, mis käsitleb Küpsiseid. 
Võimaldada teil jätta kommentaar või arvustus meie Veebisaidile.  

 

Kes pääsevad teie andmetele ligi?  

Kõiki isikuandmeid, mille te esitate meie Veebisaiti külastades ja seal oste tehes, käsitatakse konfidentsiaalse teabena. Me astume kõik mõistlikud sammud, et kaitsta teavet, mida me hoiame teie kohta, väärkasutamise ja kaotsimineku, samuti loata juurdepääsu, muutmise ja avaldamise eest. Teie panga- või krediitkaardiandmeid ei salvestata meie andmebaasis. Krüpteeritud andmete edastamise kanali kasutamine pankadega garanteerib, et ostjate isikuandmed ja pangaandmed on kaitstud.

 

Jagame teie andmeid üksnes volitatud isikutega, kui see on rangelt vajalik, ning üksnes järgmiste kolmandate isikutega:  

 • meie partnerettevõtted, üksnes juhul, kui olete sellega nõustunud;  
 • meie tarnijad, et saavutada eespool kirjeldatud eesmärgid või täita meie nimel mõnda ülesannet (sealhulgas müügitugi, turu-uuringud või klienditeenused; kontohaldus, toodete või teenuste pakkumine praegu või tulevikus või auhindade loosimine, võistlused või sooduspakkumised); 
 • meie äriühingu ostja ülevõtmise korral; 
 • kolmas isik, kui see on sätestatud või lubatud seadusega või kehtiva õigusakti, kohtumääruse või määrusega või kui selline avaldamine on vajalik uurimise või menetluse osana enda riigi või muu riigi territooriumil.  

Lisaks võime me vastavalt õigusaktidele (eelkõige Euroopa andmekaitsemääruse artikli 6 lõige 1 ja sama määruse põhjendus 48), jagada teie andmeid Groupe SEB Polska Sp. z o.o.-le ettevõttesisestel halduseesmärkidel.  

Kui eespool kirjeldatud edastamine toimub riiki, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, siis võtame teie andmete kaitsmiseks meetmeid, mis on asjakohased vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Samamoodi, kui asute väljaspool ELi, edastatakse teie andmeid ELis, kus neid töödeldakse vastavalt Euroopa andmekaitsemääruse sätetele.  

 

Kui kaua me teie andmeid säilitame? 

Me säilitame teie andmeid ärisuhte kestuse ajal ja seni, kuni see on vajalik käesolevates Kasutustingimustes sätestatud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda perioodi hoiame teie andmeid üksnes selleks, et täita oma õiguslikke või regulatiivseid kohustusi või et meil oleks võimalik omada tõendit õiguse või lepingu kohta. 

 

Teie õigused teie andmete suhtes 

Mis on teie õigused? 

Kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega garanteerime teile järgmised õigused:  

Õigus andmetega tutvuda  Õigus andmeid parandada 
Võite taotleda juurdepääsu kõigile või osadele oma andmetele.  Võite lasta meil parandada kõik või osad oma andmed, mis võivad olla mittetäpsed või vananenud. 
Õigus andmed kustutada  Õigus esitada vastuväiteid 
Te võite lasta meil kõik või osad oma andmed kustutada, eelkõige juhul, kui andmed ei ole enam vajalikud eesmärkide jaoks, milleks need on kogutud, või kui te võtate tagasi oma nõusoleku andmeid töödelda.  Võite igal ajal esitada vastuväite oma andmete töötlemisele meie õigustatud huvide eesmärgil. Samas juhime teie tähelepanu asjaolule, et teie taotlusest hoolimata võime olla sunnitud jätkama teie andmete töötlemist, kui selleks töötlemiseks on õiguslikud või mõjuvad põhjused või selleks, et kehtestada, kasutada või kaitsta seaduslikke õigusi. 
Õigus andmeid piirata  Õigus andmeid üle kanda 

Te võite taotleda oma andmete töötlemist piiratud viisil (mitte töötlemine, üksnes hoidmine) järgmistel juhtudel: i) ajavahemiku jooksul, mis on nõutav teie andmete õigsuse kontrollimiseks pärast seda, kui olete vaidlustanud oma andmete õigsuse; ii) kui leiate, et töötlemine on ebaseaduslik, ja taotlete pigem andmete piiratud kasutamist kui kustutamist; iii) kui me ei pea enam teie andmeid töötlema, aga te vajate endiselt neid andmeid, et registreerida, kasutada või kaitsta oma õigusi; iv) kui te esitate vastuväite oma andmete töötlemisele ja soovite piirata nende kasutamist sel ajal, kui tehakse kontrolle, et teha kindlaks, kas meie esitatud õiguslikud põhjused õigustavad andmete jätkuvat töötlemist. 

Te võite taotleda oma andmete eksportimist kolmandale isikule, kui olete andnud oma nõusoleku oma andmete kogumiseks või kui teie andmeid on kogutud lepingut täites. 
Õigus nõusolek tagasi võtta  Õigus määrata, mis juhtub teie andmetega pärast teie surma 
Nõusoleku, mis on antud töötlemiseks, mis nõuab teie nõusolekut (), võib igal ajal tagasi võtta.  Teil on õigus saata meile juhised selle kohta, mida tuleb teha teie andmetega pärast teie surma. 

 

Kuidas kasutada oma õigusi? 

Isikuandmete muudatused

Te võite kasutada oma õigusi, et muuta või täiendada oma isikuandmeid, klõpsates lingile teie andmete haldamise kohta teie kliendilehel, minnes otse lehele „Võtke meiega ühendust“ või võttes ühendust meie klienditeenindusosakonnaga veebisaidil esitatud telefoninumbril.

 

Taotluste või kaebuste esitamine

Palume meid viivitamata teavitada, kui kahtlustate, et on toimunud teie andmekaitseõiguste ja käesoleva Privaatsuspoliitika rikkumine või kui esineb risk, et teie andmed on lekkinud volitamata isikutele.

Palume teil saata teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused elektrooniliselt meie andmekaitseametnikule aadressil privacy@mail.wmf.com.ee. Selleks et tagada teie andmete töötlemise kaitse, tuleks taotlus digitaalselt allkirjastada.

Meil on õigus vastata teie taotlustele 30 päeva jooksul. Meil on õigus teie taotlus tagasi lükata, kui teie isikut ei saa kontrollida või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või teie taotlused on selgelt põhjendamata või ülemäärased. Meil on õigus keelduda teie taotluse rahuldamisest, et piirata teie isikuandmete töötlemist või kustutada teie isikuandmed, kui kohustus töödelda neid isikuandmeid tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik selleks, et valmistada ette, esitada või kaitsta õiguslikke nõudeid.

Teil on alati õigus konsulteerida Andmekaitseinspektsiooniga või esitada neile kaebus (www.aki.ee) või esitada kohtule nõue oma isikuandmete kaitsmiseks.  

 

Teie turunduseelistused  

Vastavalt oma eelistustele võite saada soodus- ja kaubanduspakkumisi, mis teid tõenäoliselt huvitavad, lähtudes teie profiilist, toodete ja teenuste kohta, mida pakutakse Veebisaidil, posti, e-posti, SMSi ja telefonimärguannete teel ning meie partneritelt. 

Võite igal ajal sellistest turundussõnumitest loobuda, vajutades sõnumis olevale tellimusest loobumise lingile või oma nutitelefoni või tahvelarvuti tõuketeadete parameetrite kaudu või logides sisse oma kliendilehele.  

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muutmine

Kui hakkate kasutama meie Veebisaiti või täidate püsikliendi avalduse, siis kinnitate, et olete tutvunud käesolevate põhimõtete ja tingimustega ning nõustute nendega. Jätame endale õiguse teha oma Privaatsuspoliitikas muudatusi ning kehtiv Privaatsuspoliitika  on teile kättesaadav meie Veebisaidil wmf.com.ee.

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses meie Privaatsuspoliitikaga, võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga või saatke e-kiri meie andmekaitseametnikule aadressil privacy@mail.wmf.com.ee.

Lisateavet andmekaitse, isikuandmete töötlemise, küpsiste või muu kohta saab Andmekaitseinspektsiooni veebisaidilt (www.aki.ee).

 

7. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

 

Küpsiste haldamine  

Kui te kasutate Veebisaiti, võidakse teie seadmesse, eelkõige teie arvutisse, tahvelarvutisse või nutitelefoni installida Küpsised.  

Meie Küpsiste kasutamine sõltub teie selgest, eelnevast ja konkreetsest nõusolekust, mis on antud enne, kui need teie seadmesse installitakse. Saame teie nõusoleku hüpikakna kaudu, mis hõlmab selget ja otsest teavet eesmärkide kohta, milleks Küpsiseid kasutatakse, ning teavet selle kohta, kuidas esitada vastuväide Küpsiste kasutamisele.  

Veebisaiti kasutades nõustute Küpsiste kasutamisega vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Kui te ei nõustu Küpsiste kasutamisega, saate need deaktiveerida, järgides juhiseid, mis on toodud allpool leheküljel „Kuidas saan vabatahtlikud Küpsised deaktiveerida“. 

 

Mis on Küpsis? 

Küpsised on tekstifailid, mis suudavad tuvastada teid kui klienti ja salvestada teie isiklikud eelistused (näiteks teie keelevaliku) ja tehnilise teabe (näiteks klikkide voo andmed). 

Samuti võime kasutada veebisilte, mida nimetatakse ka „pikslisiltideks“ või „nähtamatuteks GIFideks“, või sarnast tehnoloogiat, et kontrollida, kuidas te kasutate meie Veebisaiti, ja näha, milliseid meie Veebisaidi lehti te külastate.  

 

Milleks Küpsiseid kasutatakse?

Me võime kasutada Küpsiseid, et tuvastada teie seadmed või brauserid, salvestada eelistused, pakkuda teatavaid funktsioone ja koguda teavet teie tegevuse kohta seoses meie sisu ja suhtlusvahenditega. Näiteks kui suhtleme teiega HTMLi e-posti mallide kaudu, siis teavitavad veebilutikad meid teie tegevusest, sealhulgas sellest, kui saate kätte ja avate meie sõnumi, klõpsate lingile või kasutate meie sisu; seda teavet võib kombineerida muude andmetega, mida on varem kogutud.

 

Milliseid küpsiseid me kasutame? 

Kasutame Veebisaidil järgmist liiki Küpsiseid:  

Vajalikud Küpsised 
„Vajalikud“ Küpsised võimaldavad teil pääseda juurde Veebisaidi olulistele funktsioonidele. Te saate kustutada need oma brauseri parameetrite kaudu, aga te ei saa ilma nende Küpsisteta Veebisaiti õigesti kasutada.
  Vabatahtlikud Küpsised  
„Personaliseeritud“ Küpsised ei ole vajalikud, aga need lihtsustavad Veebisaidi kasutamist ja muudavad teie kogemuse kasutajasõbralikumaks.  
“Külastajate loendamise“ Küpsised võimaldavad meil analüüsida liiklust, trende, kasutamist ning teha kindlaks kõik tõrked Veebisaidil. See aitab meil täiustada teie kogemust ning Veebisaidi kujundust ja sisu, et vastata teie vajadustele. 
„Reklaamiküpsiseid“ kasutatakse, et saata teile asjakohast reklaami seoses teie huvidega, mida on näha meie Veebisaidil või internetis liikudes. Kui te keeldute reklaamiküpsistest, kuvatakse edaspidi meie saidil või internetis üksnes mittesuunatud reklaami. 
Sotsiaalmeedia“ küpsised võimaldavad teil jagada oma sõpradega veebisaidi sisu jagamisnuppude kaudu, eelkõige Facebookis ja Twitteris. Sotsiaalmeedia pakkujad salvestavad seega küpsised teie seadmesse, et saada ja võtta vastu teavet selle kohta, kuidas te kasutate neid jagamisteenuseid.

 

Kuidas deaktiveerida vabatahtlikud Küpsised? 

Kui te külastate Veebisaiti esimest korda, siis teavitab hüpikaken teid nende Küpsiste olemasolust ja teil palutakse märkida oma eelistused. Küpsised installitakse üksnes juhul, kui te nõustute, jätkates Veebisaidi kasutamist. 

Samuti saate iga küpsise installimist igal ajal hallata muutes oma veebibrauseri privaatsussätteid ja klõpsates hüpikaknal veebisaidi igal lehel. Küpsiste deaktiveerimine võib mõjutada meie Veebisaidi funktsioone.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtete tingimused ja muutmine

Me suhtume teie privaatsusse väga tõsiselt. Palume teil tutvuda ka meie Privaatsuspoliitikaga, et saada rohkem teavet oma õiguste kohta andmesubjektina ja selle kohta, kuidas me töötleme isikuandmeid. Jätame endale õiguse teha oma Küpsiste kasutamise põhimõtetes muudatusi ning kehtivad Küpsiste kasutamise põhimõtted on teile kättesaadavad meie Veebisaidil (wmf.com.ee).

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses meie Küpsiste kasutamise põhimõtetega, võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga või saatke e-kiri meie andmekaitseametnikule aadressil privacy@mail.wmf.com.ee.

Lisateavet andmekaitse, isikuandmete töötlemise, küpsiste või muu kohta saab Andmekaitseinspektsiooni veebisaidilt (www.aki.ee).

 

8. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Käesolevate üldiste Kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti materiaalõigust.

Kõik käesolevatest Üldistest Teenusetingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused, lahkhelid või nõuded lahendatakse esimese kohtuastmena Harju Maakohtus Eestis.

 

9. NIMEKIRI KOLMANDATEST ISIKUTEST, KES KASUTAVAD MEIE VEEBILEHE KÜPSISEID

 

Identiteet Link privaatsuspoliitikale

Benhauer Sp. z o.o.

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm#cookies

https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

Google Ads

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Facebook

https://et-ee.facebook.com/policy.php?ref=pf

Hot Jar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Zendesk

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Klõpsake siin, et tellida meie uudiskiri!

Kokkupanek Laiene